Help Mathilde naar een normaal leven

€ 12415 ingezameld van €12000.
103% behaald met 155 donaties!
Identiteit is geverifieerd!

Doneer voor deelname aan een veelbelovende behandeling zodat Mathilde, ondanks haar hersenletsel, weer een gewoon leven kan leiden met haar gezin.

(For English scroll down)

In maart 2019 gaat onze zus Mathilde naar Amerika om een nieuwe vorm van behandeling te volgen voor herstel van hersenletsel. Deze veelbelovende behandeling biedt Mathilde een grote kans op herstel zodat zij weer een normaal leven kan gaan leiden. In Amerika loopt men voor op de ontwikkelingen in Europa als het gaat om behandeling van hersenletsel. Omdat de behandeling ook nog niet wordt aangeboden in Europa gaat zij hiervoor naar Amerika. Dit brengt echter kosten met zich mee die niet door de zorgverzekering worden vergoed. In totaal is een bedrag van € 15.000,- nodig​​​ voor de kosten van het behandeltraject (€ 10.000,-) en vliegtickets en verblijf (€ 5.000,-).
Met eigen spaargeld kan Mathilde een deel van de kosten betalen, maar niet het het hele bedrag. Daarom zijn we op zoek naar donaties om hiermee € 12.000,- bij elkaar te halen!

Het verhaal
In de zomer van 2005 kreeg Mathilde tijdens een vakantie in Frankrijk een kano-ongeluk. Door de klap die ze daarbij maakte liep ze een whiplash op. Dit bleek later over te gaan in een ‘post commotioneel syndroom’ (traumatisch hersenletsel). Meerdere vormen van onderzoek, behandeling en revalidatie in de afgelopen jaren brachten soms tijdelijk wat verlichting, maar nooit het herstel waar we op hoopten. Ze verhuisde met haar man naar het platteland van Zweden om een rustig leven te kunnen leiden met niet al te veel prikkels. Desondanks leeft Mathilde momenteel een leven met vele beperkingen. Ze heeft elke dag hoofdpijn, slaapt minimaal 12 uur per dag en heeft weinig energie. Buitenshuis draagt ze standaard een zonnebril en gehoorbescherming omdat ze overgevoelig is voor alle prikkels van licht en geluid. Kleine dagelijkse bezigheden zoals een bezoekje aan de winkel of de kinderen naar school brengen vragen al bijzonder veel energie. Alles wat ze zou willen moet nauwkeurig worden ingepland, omdat het soms een 1 of 2 weken kost om bij te komen van een uitje met het gezin of een bezoek aan vrienden.   
Gelukkig heeft Mathilde ook goede dagen, houdt ze hoop en dromen voor de toekomst. De behandeling in Amerika kan een belangrijke bijdrage leveren om haar dromen waar te maken. Om weer met energie voor haar kinderen te kunnen zorgen en een leuke partner voor haar man te zijn. En misschien wel om weer (gedeeltelijk) aan het werk te gaan. 

De behandeling
De behandeling die Mathilde wil gaan volgen is van CognitiveFX die een baanbrekende, vernieuwende en unieke behandelmethode heeft ontwikkeld die nog nergens anders ter wereld op deze manier wordt toegepast. Op dit moment zijn er al meer dan 1000 mensen met succes behandeld (bij 99% werd resultaat behaald). De behandeling duurt slechts een week.
Uitgangspunt van de behandeling bij CognitiveFX is een functionele cognitive MRI scan (FNCi), waarbij precies in kaart wordt gebracht welke gebieden in je hersenen hyper- en onderactief zijn en waar de bloedtoevoer niet optimaal is. Op basis van de resultaten wordt een behandelplan gemaakt en wordt er gestart met de EPIC (Enhanced Performance in Cognition). De patient wordt fysiek en cognitief uitgedaagd zodat met oefeningen precies die hersengebieden worden geactiveerd die het nodig hebben.
De behandeling duurt een week en aan het eind van de week wordt er weer een scan gemaakt om te controleren of er voldoende vooruitgang is geboekt. Bij een kleine groep patiënten wordt aangeraden om nog een paar dagen te blijven voor extra behandeling. Ook worden er oefeningen meegegeven om de eventuele klachten die zijn gebleven nog verder te herstellen. De behandeling is wetenschappelijk onderbouwd en de resultaten zijn blijvend. Zie hier de wetenschappelijke artikelen.

Hoewel de behandeling in Nederland ook nog vrij onbekend is worden de eerste positieve resultaten door steeds meer reguliere zorgaanbieders gezien en erkent. De eerste verwijzing van revalidatiecentrum Rijndam in Rotterdam is inmiddels een feit. Mathilde werkt mee aan een onderzoek om de resultaten van deze behandeling meetbaar te maken volgens Nederlandse maatstaven. Dit helpt om ervoor te zorgen dat deze behandelmethode ook in Nederland beschikbaar kan komen voor andere patiënten. Mathilde heeft daarnaast zelf ook contact met mensen die de behandeling met succesvol resultaat gevolgd hebben. Na afloop zal Mathilde zich samen met hen blijven inzetten om de behandeling voor lotgenoten ook beschikbaar te krijgen in Nederland en Zweden. Geld dat overblijft van deze doneeractie zal ook voor dat doel worden ingezet.

Waarom doneren? 
Zodat Mathilde weer een normaal leven kan leiden. Dit zegt ze daar zelf over:

 • Omdat ik wil leven ipv ’s ochtends denken hoe ga ik deze dag doorkomen
 • Omdat ik weer zelfstandig wil zijn en niet de buurman van 80 jaar om hulp hoeven vragen
 • Omdat hier/in NL de truckendoos leeg is… ik ermee moet leren leven
 • Omdat de resultaten van de mensen die er geweest zijn verbluffend zijn
 • Omdat ik niet over 5 jaar mij af wil vragen hoe mijn en ons leven eruit had gezien als ik wel was gegaan
 • Omdat ik mijn kinderen wil kunnen vertellen dat ik er alles aan het gedaan om beter te worden
 • Omdat het niet alleen mij maar ook ons gezin heel erg beperkt
 • Omdat het een behandeling is die (nog niet) in NL of Zweden wordt aangeboden
 • Omdat de Nederlanders die ik heb gesproken die er geweest zijn, zich weer mens voelen
 • Omdat alles wat we erbij krijgen winst is
 • Stel je voor dat ik niet meer elke dag hoofdpijn heb
 • Stel je voor dat ik geluid en licht verdragen kan
 • Stel je voor dat ik energie heb
 • Stel je voor dat wat ik wil zeggen ook daadwerkelijk uit mijn mond komt
 • Stel je voor dat ik weer mee kan doen ipv langs de zijlijn toekijken
 • Stel je voor dat ik niet 12 uur per dag moet slapen
 • Stel je voor dat de kinderen weer vriendjes te spelen kunnen hebben/ ik ze kan ophalen bij vriendjes
 • Stel je voor dat ik niet meer alle activiteiten moet wikken en wegen
 • Stel je voor dat ik na een activiteit geen terugslag van dagen/weken heb…


Meer informatie

Om meer te weten te komen over de behandeling, succesverhalen van lotgenoten en om Mathilde te volgen tijdens en na haar behandeltraject bezoek je haar website: www.mathilde-naar-amerika.weebly.com

Voor meer informatie over de behandeling en links naar wetenschappelijke artikelen kun je terecht op de website van Cognitivefxusa: www.cognitivefxusa.com.

Voor vragen over deze actie of extra informatie kun je contact opnemen met Anteun of Remco Oosterhoff via het contactformulier op deze pagina.

Het zou geweldig zijn als je deze actie deelt via social media en/of je vrienden, familie, collega’s en bekenden. Doneren kan ook anoniem.

-- English version --

Help Mathilde on her way to a normal life

Donate for a promising treatment for Mathilde, which will make it possible for her to live a normal life with her family again, in spite of her brain injury.

In March 2019 our sister Mathilde will go to America to follow a new form of treatment for recovery from brain injury. This promising treatment offers Mathilde a great chance of recovery and a normal life again. In America, treatment of brain injuries is far ahead of developments in Europe. Because the treatment is not yet offered in Europe, she will have to go to America to follow a special program. The costs however, are not reimbursed by the health insurance. In total, an amount of € 15,000 is required for the medical treatment process (€ 10,000) and air tickets and accommodation (€ 5,000).

From her own savings, Mathilde can pay part of the costs, but not the entire amount. That is why we are looking for donations to raise € 12.000, -

The story
In the summer of 2005 Mathilde got a canoe accident during a holiday in France. Under water she hit her head against a rock. Although she was wearing a protective helmet, the smack caused a whiplash. Later, this turned out to be a 'post-concussion syndrome' (traumatic brain injury). Lots of rest, several forms of research, treatment and medical rehabilitation in recent years have sometimes brought some relief, but never the recovery we were hoping for. With her husband she moved from living in the city to the countryside of Sweden to live a quiet life with not too many stimuli. In spite of this, Mathilde currently lives a life with many limitations. She has headaches every day, sleeps for at least 12 hours a day and has little energy. Outdoors she needs to wear sunglasses and hearing protection because she is oversensitive to all stimuli of light and sound. Very ordinary daily activities such as a visit to the store or bringing the children to school already absorb a lot of her energy. Everything she wants or have to do, must be accurately planned, because it sometimes takes 1 or 2 weeks to recover from a family outing or a visit to friends.

Fortunately, Mathilde also has good days, she keeps hope and dreams for the future. The treatment in America can make an important contribution to make her dreams come true. To make her the active, happy, loving and caring wife and mother again she used to be. And maybe even to (partially) start working again.

The treatment
The treatment that Mathilde is going to follow is offered by CognitiveFX that has developed a groundbreaking, innovative and unique treatment method that is not used anywhere else in the world in this way. At this moment more than 1000 people have been successfully treated (99% achieved results). The treatment only takes one week.

The starting point of the treatment with CognitiveFX is a functional cognitive MRI scan (FNCi), which precisely maps out which areas in your brain are hyper- and underactive and where the blood supply is not optimal. Based on the results, a treatment plan is created and the EPIC (Enhanced Performance in Cognition) is started. The patient is challenged physically and cognitively by exercises , to activate precisely those areas of the brain that have suffered from the injury. The treatment lasts a week and at the end of the week another scan is made to check if sufficient progress has been made. Only few patients are advised to stay for a few days extra treatment. Also Exercises for practicing at home after the treatment are given to the patient to recover from any remaining complaint. The treatment is scientifically based and the results are permanent. 
Although the treatment is still relatively unknown in the Netherlands, the first positive results are seen and acknowledged by more and more regular healthcare providers. The first referral by medical rehabilitation center Rijndam in Rotterdam Netherland is now a fact. Mathilde is participating in a study to make the results of this treatment measurable according to Dutch healthcare standards.

This will help to ensure that this treatment method will also become available in (hopefully near) future for other patients in the Netherlands and the rest of Europe. Mathilde also has contact with people who have followed the same treatment with successful results.
Afterwards, Mathilde will continue to work with them and combine efforts and support to try to make this treatment also available to fellow sufferers in the Netherlands and Sweden. Money left over from this donation will also be used for that purpose.

Why donate?

To give Mathilde a normal life again. This is how she describes it herself :

 • Because I want to live instead of thinking in the morning how I will get through this day
 • Be independent again and not have to ask the neighbor of 80 years for help
 • Because here in Sweden and Netherlands the doctors can’t help me : ... I have to learn to live with it
 • Because the results of the people who have been there are amazing
 • Because I do not want to ask myself in 5 years what mine and our life would have looked like if I would have taken the chance
 • Because I want to tell my children that I have done everything to get better
 • Because it’s not only limiting myself, but also my family
 • Because it is a treatment that is not (yet) offered in NL or Sweden
 • Because the I’ve spoken to the people who have been there: they feel human again
 • Because everything we will get there is progress
 • Imagine that I will no longer have headaches every day
 • Imagine that I can endure sound and light
 • Imagine that I feel lively and full of energy
 • Imagine that what I want to say really comes out of my mouth
 • Imagine that I can join again instead of watching along the sidelines
 • Imagine that I don’t have to sleep for 12 hours a day
 • Imagine that the children can invite friends again, or I can pick them up from school
 • Imagine that I no longer have to weigh and weigh all activities
 • Imagine that after an activity I have no recoil of days / weeks ..

 


To donate klik the button 'Direkt Doneren' and choose 'Bancontact', you can pay with card there. Many thanks!

More information
To find out more about the treatment, success stories of fellow sufferers and to follow Mathilde during and after her treatment process visit her website: www.mathilde-to-amerika.weebly.com

For more information about the treatment and links to scientific articles, please visit the website of Cognitivefxusa: www.cognitivefxusa.com.

For questions about this promotion or additional information, please contact Anteun or Remco Oosterhoff through the contact form on this page.

It would be great if you can share this action through social media and / or your friends, family, colleagues and acquaintances. Donating can also be done anonymously. Many thanks for your support !

Help mee en deel deze actie:
Facebook reacties:
Campagne Gegevens:
Gestart door: [ contact]
€ 12415 ingezameld van €12000.
103% behaald met 155 donaties!
Deze gebruiker is geverifieerd!
Tenaamstelling rekening geverifieerd!
De naam die bij het aanmelden is opgegeven hebben we vergeleken met de tenaamstelling van het rekeningnummer.
Identiteit is geverifieerd!
De naam die bij het aanmelden is opgegeven is geverifieerd door een kopie ID-kaart of met iDIN (via de bank).
Top 3 donaties:
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-01-22 17:38:23
€2000
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-01-12 11:00:14
€1000
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-01-15 22:15:34
€1000
Nieuwste donaties:
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-02-04 17:22:14
€15
Avatar
geanonimiseerd
Doneerde op: 2019-01-30 15:13:28
€10
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-01-30 15:07:48
€20
Avatar
geanonimiseerd
Doneerde op: 2019-01-29 14:50:49
€20
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2019-01-28 11:11:53
€100
Delen Delen