ICT BUS voor ICT Training in Rwanda

Rekeningnr geverifieerd!
€ 1200 ingezameld van €3000.
40% behaald met 68 donaties!

SAMEN VOOR ICT SKILLS VOOR ALLE JEUGD IN RWANDA

 

TOGETHER FOR ICT SKILLS FOR ALL YOUTH IN RWANDA 

(For English, please scroll down)

 

1 euro of meer ... Elke donatie is welkom! 

 

Online samenwerking

Wij, 16 Studenten van het Koning Willem I College / Het Techniek Atelier, zetten ons samen met Yvan, Gatare en Chris uit Rwanda in voor een ICT BUS! Met deze ICT BUS kunnen Yvan, Gatare en Chris jeugd én docenten in de afgelegen gebieden van Rwanda bereiken en trainen in ICT basis skills. 

 

In totaal hebben we 6000 euro nodig om de ICT BUS te realiseren, maar ons Crowdfunding doel is 3000 euro want ..... GOED NIEUWS: het Koning Willem I College is bereid om het bedrag dat wij bij elkaar halen te VERDUBBELEN !!

 

Doel

Het doel van de ICT BUS: alle jeugd toegang tot ICT basisvaardigheden! ICT skills zijn belangrijk voor iedereen. Je hebt ze nodig om jezelf te ontwikkelen, online onderwijs te volgen, goed werk te vinden of je eigen onderneming te starten en internationaal samen te werken! 

 

Met de ICT BUS kunnen Yvan, Gatare en Chris alle dorpen, scholen en jongeren bereiken! 

 

ICTalk onderneming

Sinds oktober 2019 ondernemen Yvan, Gatare en Chris hun startup ICTalk. Hun passie is: de ICT Basistraining door & voor jongeren in heel Rwanda brengen. Beginnend bij de afgelegen gebieden, want daar zijn nog veel jongeren die op school geen ICT les krijgen. 

Als vrijwilligers trainen zij jongeren én docenten na schooltijd en in weekenden. Gebruik makend van de ICT lokalen die steeds meer scholen en Jongerencentra in Rwanda hebben.  Kijk voor meer info & foto's op de ICTalk Facebook pagina

 

Training & Train de Trainer

Met een 5-daagse ICT basistraining trainen zij 40-50 leerlingen én docenten in ICT basisvaardigheden. De beste leerlingen nemen hierna deel aan het Train de Trainer programma en worden net als de docenten ICT Basis Trainers. Zo kunnen zij na afloop van de training - als vrijwilligers - zelf na schooltijd de jeugd in hun communities trainen. Op deze manier kan de ICT basistraining zich in 2-3 jaar als een olievlek door heel Rwanda verspreiden. 

 

In 2019-2020 heeft het ICTalk team al meer dan 300 jongeren in hun eigen omgeving getraind. Door COVID 19 heeft de ICT basistraining een tijd stil gelegen, maar nu kunnen zij weer op pad!

 

In samenwerking met de Overheid

De Overheid van Rwanda zet zich 100% in voor ICT voor iedereen. Met het ConnectRwanda programma krijgen alle gezinnen een smartphone en steeds meer scholen hebben computers/laptops. Maar nog lang niet alle scholen hebben docenten die ICT les kunnen geven. 

 

Daarom zet het ICTalk team hiervoor in! 

 

Wat we gaan doen met jouw donatie

 

Meer over de ICT BUS: dit is het plan & de benodigdheden                                                                         

 • 2e hands ICT BUS wordt voorzien van 4-6 zitplaatsen voor trainers
 • Onderhoud bus, keuring en stroom
 • Materiaalkosten inrichting
 • Watertank met kraan, 20 liter
 • Dakkoffer via Marktplaats
 • Bestickering Bus (17 Global Goals voor Duurzame Ontwikkeling en logo's sponsors)
 • Agregaat (voor stroom onderweg/in afgelegen gebieden)
 • EHBO set
 • Tafel (biertafel)
 • 6 inklapbare stoelen
 • Camping bestek, borden, pannen, etc.
 • Whiteboard
 • Stiften
 • Trainingsmaterialen

In totaal: 6000 euro. 

 

Rijklaar en Interieur

Ons plan is om de ICT BUS in Nederland af te bouwen en rijklaar te maken i.s.m. studenten Interieurbouw en Mobiliteit en Logistiek, zonder extra arbeidskosten.  

 

MET JOUW BIJDRAGE zorgen we ervoor dat de ICT BUS in de zomer van 2021 ook echt in Rwanda terecht komt en dat het ICTalk Team in 2-3 jaar tijd alle jongeren in Rwanda toegang tot ICT basis skills kan geven.  

 

SAMEN LATEN WE ZIEN dat jongeren uit Nederland en Rwanda prima kunnen samenwerken aan een betere wereld en toekomst voor alle jeugd! 

 

TOT SLOT: Het hele project is te volgen via de Facebook Pagina van ICTalk, ook na afloop van deze Crowdfunding Campagne kan je de ICT BUS en de acties van het ICTalk Team daar blijven volgen! 

 

Als je ons helpt, zijn wij je eeuwig dankbaar!

 

Met ondernemende groet, 

Het HTA studenten team 

 

Dit project wordt gefaciliteerd door ONE WORLD Citizens, een internationale community van jongeren die elkaar helpen om hun ideeën voor 17 SDGs uit te werken tot projecten en startups. Zodat de veandering die zij zien ook echt gaat plaatsvinden. In 2017-2020 ontvingen we een Global Goals subsidie van Eindhoven waardoor we met basisinkomen voor de OWC Rwanda Country Director een stevige basis voor de ICT Basistraining in Rwanda konden realiseren. Vanuit de kracht van jonge vrijwilligers en hun communities. 

 

----

English

 

TOGETHER FOR ICT SKILLS FOR ALL YOUTH IN RWANDA 

 

1 euro or more ... Any donation is welcome!

 

Online collaboration

We, 16 students of the Koning Willem I College / The Technology Atelier, are committed to an ICT BUS together with Yvan, Gatare and Chris from Rwanda! With this ICT BUS Yvan, Gatare and Chris can reach and train youth and teachers in remote areas of Rwanda in basic ICT skills.

 

In total we need 6000 euros to realize the ICT BUS, but  our Crowdfundning target is 3000 euros, because ...

GOOD NEWS: Koning Willem I College is willing to DOUBLE the amount that we collect! 

 

Target
The purpose of the ICT BUS: all youth access to basic ICT skills! ICT skills are important for everyone. You need them to develop yourself, to receive online education, to find good work or to start your own business and to cooperate internationally!

With the ICT BUS Yvan, Gatare and Chris can reach all villages, schools and young people!

 

ICTalk Enterprise 
Since October 2019, Yvan, Gatare and Chris have been running their start-up ICTalk. Their passion is: to bring the ICT Basic training by & for young people throughout Rwanda. Starting with the remote areas, because there are still many young people who do not receive ICT lessons at school.

As volunteers they train young people and teachers after school and on weekends. Using the ICT classrooms that more and more schools and Youth Centers in Rwanda have. For more info & photos, visit the ICTalk Facebook page

 

Training & Train the Trainer
With a 5-day ICT basic training, they train 40-50 students and teachers in basic ICT skills. The best students then take part in the Train the Trainer program and, like the teachers, become ICT Basic Trainers. For example, after the training - as volunteers - they themselves can train the youth in their communities after school. In this way, the ICT basic training can spread like an oil slick throughout Rwanda in 2-3 years.

In 2019-2020, the ICTalk team has already trained more than 300 young people in their own environment.

Because of COVID 19, the ICT basic training has been suspended for a while, but now they can get back on the road!

 

In collaboration with the Government
The Government of Rwanda is 100% committed to ICT for everyone. With the ConnectRwanda program, all families receive a smartphone and more and more schools have computers / laptops. But not all schools have teachers who can teach ICT.

 

That is why the ICTalk team is committed to this!

 

What we will do with your donation

 

More about the ICT BUS: this is the plan & the requirements

 • 2nd hand ICT BUS is provided with 4-6 seats for trainers
 • Bus maintenance, inspection and electricity
 • Material costs of furnishing
 • Water tank with tap, 20 liters
 • Roof box via Marktplaats
 • Sticker Bus (17 Global Goals for Sustainable Development and logos sponsors)
 • Generator (for power on the road / in remote areas)
 • First aid kit
 • Table (beer table)
 • 6 folding chairs
 • Camping cutlery, plates, pans, etc.
 • Whiteboard
 • Markers
 • Training materials

In total: 6,000 euros.

 

Roadworthy and Interior
Our plan is to phase out the ICT BUS in the Netherlands and make it ready for use in collaboration with students Interior Construction and Mobility and Logistics, without additional labor costs.

 

WITH YOUR CONTRIBUTION we ensure that the ICT BUS actually ends up in Rwanda in the Summer of 2021 and that the ICTalk Team can give all young people in Rwanda access to basic ICT skills in 2-3 years.

 

TOGETHER, WE SHOW that young people from the Netherlands and Rwanda can work together for a better world and future for all youth!

 

FINALLY: The entire project can be followed via the Facebook Page of ICTalk, even after this Crowdfunding Campaign you can continue to follow the ICT BUS and the actions of the ICTalk Team there!

 

If you help us, we will be eternally grateful!

 

With enterpreneurial regards,
The HTA student team

 

This project is facilitated by ONE WORLD Citizens, an international community of young people who help each other to develop their ideas for 17 SDGs into projects and startups. So that the change they see actually takes place. In 2017-2020 we received a Global Goals subsidy from Eindhoven City, which enabled us to realize a solid basis for the ICT Basic training in Rwanda with a basic income for the OWC Rwanda Country Director, working rom the power of young volunteers and their communities.

 


Frauduleuze actie rapporteren?
Help mee en deel deze actie:
Facebook reacties:
Campagne Gegevens:
Gestart door: [ contact]
€ 1200 ingezameld van €3000.
40% behaald met 68 donaties!
Deze gebruiker is geverifieerd!
Tenaamstelling rekening geverifieerd!
De naam die bij het aanmelden is opgegeven hebben we vergeleken met de tenaamstelling van het rekeningnummer.
Top 3 donaties:
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2020-10-28 16:17:45
€100
Avatar
Bob van de Meerendonk
Doneerde op: 2020-10-27 21:28:14
€100
Avatar
Teun den Hollander
Doneerde op: 2020-10-28 07:55:55
€75
Nieuwste donaties:
Avatar
Rob
Doneerde op: 2020-10-29 11:23:33
€20
Avatar
Wouter Moerland
Doneerde op: 2020-10-29 11:02:35
€5
Avatar
JvA
Doneerde op: 2020-10-29 10:06:11
€10
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2020-10-29 09:41:28
€10
Avatar
Saskia
Doneerde op: 2020-10-29 09:28:33
€25
Delen Delen