Op weg naar herstel

Op weg naar herstel
Rekeningnr geverifieerd!
€ 5 ingezameld van €30000.
0% behaald met 1 donaties!

Ik ben Femke, 24 jaar. Ik ben ambitieus, wil het liefste alles uit het leven halen, en heb een grote passie voor muziek,dansen en sporten. Ik probeer momenteel de studie Health policy & management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af te ronden. 

 

Op 2 januari 2017 is het jaar anders begonnen dan normaal. Terwijl ik naar werk aan het fietsen was ben ik geschept door een auto die 50km/h reed. Ineens werd ik wakker in het ziekenhuis en ik had geen idee wat er gebeurd was.  Ik had een schedelbasisfractuur, een epidurale bloeding en een hersenkneuzing. Daarnaast waren mijn kuitbeen en scheenbeen gebroken, en had ik breukjes in mijn bovenkaak en oogkassen. De eerste 24 uur heb ik op de High care afdeling gelegen. Ik moest frequent gecontroleerd worden of de bloeding zich niet zou uitbreiden. Als de bloeding zich zou uitbreiden moest ik per direct geopereerd worden. Gelukkig heeft de bloeding zich niet verder uitgebreid.  

 

Na mijn ontslag uit het ziekenhuis volgde er een pittig revalidatietraject. Ik moest van 3 uur actief zijn mijn leven weer oppakken naar volledig deelnemen aan de maatschappij. Zodat ik weer zou kunnen studeren, sporten, bijbaantje hebben ect. 

Deze hele tijd stond ik in de overlevingsstand en drong niet tot mij door dat mijn hele leven vanaf nu anders is. In mijn enthousiasme bleef ik mijzelf door de jaren heen uitdagen om steeds verder te gaan om mijn oude leven weer op te pakken. Ik bleef doorgaan, maar ik was mijn lichaam chronisch aan het overbelasten. Tot het punt dat het niet meer ging.

 

Mijn leven stond op zn kop. De diagnose Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), ofwel een leven met een beperking en onzekere toekomstplannen. 

 

De afgelopen jaren heb ik eigenlijk geen dag gehad waarop ik mij 'goed' heb gevoeld. Ik sta elke dag op met hoofdpijn en ga ermee naar bed. Daarnaast ben ik onwijs gevoelig voor prikkels zoals licht en geluid (overprikkelbaarheid). Het is vaak genoeg voorgekomen dat ik door overprikkeling erg misselijk word en moet overgeven. Ik heb altijd geluidsdempende oortjes bij mij en draag deze in drukke ruimtes. Verder draag ik 9/10 keer een zonnebril of een petje om overprikkeling ten gevolge van lichtgevoeligheid te voorkomen.

Mijn studie volg ik zo veel mogelijk online vanuit huis, omdat ik heel snel uitgeput raak van het fysiek aanwezig zijn bij lessen, colleges of werkgroepen. Ik moet 3 keer per dag 30 minuten liggen met mijn ogen dicht zonder geluiden om bij te komen. Als ik dit niet doe, lukt denken en functioneren niet meer en zijn dingen als boodschappen doen en koken onmogelijk.

Ik wil onwijs veel uit het leven halen en genieten. Zoals het afmaken van mijn studie en uitvoeren van mijn hobby. Alleen door het niet aangeboren hersenletsel lukt dit niet. Ik heb veel dingen op moeten geven en op dit moment is de toekomst onzeker. Het is onzeker of ik mijn opleiding af kan maken, of ik later kan werken en niet geheel of gedeeltelijk afgekeurd ga worden. Hier word ik verdrietig van want ik wil niet afhankelijk zijn van een uitkering.

 

Vele jaren en vele specialisten later sinds het ongeluk is het mij helaas niet gelukt om te herstellen. Ik heb van alles geprobeerd: fysiotherapie, psycholoog, neurologen, alternatieve geneeswijzen, homeopatische middelen, maar helaas zonder resultaat. Toch wil ik niet opgeven. 

 

Een half jaar geleden hoorde ik over een behandeling in Amerika. Hier heb ik mij in verdiept en alle informatie verzamelt. Door deze informatie heb ik hoop dat deze therapie mij goed kan helpen en kan bijdragen aan mijn herstel. Ik heb een intake gehad en uit deze intake is gekomen, dat deze therapie geschikt is om mij blijvend van mijn beperking/klachten af te helpen.

 

Over de therapie:

De kliniek in Utah is gespecialiseerd in behandelingen voor Niet Aangeboren Hersenletsel. 95% van de mensen die erheen gaat heeft geen klachten meer, of aanzienlijk verminderde klachten. CognitieveFX heeft een verniewende en baanbrekende behandelmethode ontwikkeld die hier in Nederland nog niet wordt toegepast. Aan het begin van de week wordt een functionele MRI-scan gemaakt. Hierbij wordt precies in kaart gebracht welke gebieden in je hersenen aangedaan zijn door het ongeluk. Op basis van deze resultaten wordt er een behandelplan opgesteld en ga je met diverse specialisten aan het werk. Aan het einde van de week wordt er weer een functionele MRI-scan gemaakt om te kijken wat de vooruitgang is en welke behandelingen nog nodig zijn in week 2. 

 

In mei 2023 kan ik terecht bij CognitieveFX in Utah en ik wil dit heel graag! De behandeling duurt 2 weken en kost 30.000,- euro. Deze grote som geld heeft mij in eerste instantie ervan weerhouden om mij aan te melden voor deze therapie. Na de intake heb ik ontzettend veel vertrouwen dat deze therapie mij van mijn klachten af kan helpen. Ik wil alles op alles zetten om dit bedrag bij elkaar te krijgen. Door deze therapie hoop ik weer volledig aan de maatschappij te kunnen deelnemen, zonder beperkingen.

Middels deze crowdfunding hoop ik dit bedrag, of een gedeelte hiervan bij elkaar te krijgen.

 

Het zou mij helpen als jullie mijn verhaal willen delen met vrienden, familie en kennissen.

Als ik kan deelnemen aan deze therapie wil ik mij aansluiten bij het lopende onderzoek van de Hersenstichting in samenwerking met het UMC Groningen en Amsterdam UMC, in de hoop dat de resultaten van mijn behandeling kunnen bijdragen aan het lopende onderzoek, zodat in de toekomst deze therapie ook vergoed gaat worden door de Ziektekostenverzekeringen in Nederland.

 

 

English Below; 

I am Femke, 24 years old. I am ambitious, want the most out of life, and have a great passion for music,dancing and sports. I am currently trying to complete the study Health policy & management at Erasmus University Rotterdam. 

 

On January 2, 2017, the year started differently than usual. While I was biking to work I was hit by a car going 50km/h. Suddenly I woke up in the hospital and I had no idea what had happened.  I had a skull base fracture, an epidural hemorrhage and a brain contusion. In addition, my fibula and tibia were broken, and I had fractures in my upper jaw and eye sockets. I spent the first 24 hours in the High care unit. I had to be monitored frequently to make sure the bleeding did not spread. If the bleeding spread I had to be operated on immediately. Fortunately, the bleeding did not spread further.  

 

After my discharge from the hospital, a tough rehabilitation process followed. I had to go from being active for 3 hours to resume my life to fully participating in society. So that I could study again, play sports, have a side job ect. 

This whole time I was in survival mode and did not realize that my whole life was different from now on. In my enthusiasm, I kept challenging myself over the years to keep going to get back to my old life. I kept going, but I was chronically overworking my body. To the point that it was no longer possible.

My life was turned upside down. I was diagnosed with Noncongenital Brain Injury (NAH), or a life with a disability and uncertain future plans. 

 

Over the past few years, I haven't really had a day where I have felt "good. I get up every day with a headache and go to bed with it. In addition, I am incredibly sensitive to stimuli such as light and sound (overexcitability). It has happened often enough that overstimulation makes me very nauseous and makes me vomit. I always have noise-canceling earplugs with me and wear them in crowded places. Furthermore, 9/10 times I wear sunglasses or a cap to avoid overstimulation due to light sensitivity. I follow my studies online from home as much as possible because I get exhausted very quickly from being physically present at classes, lectures or work groups. I have to lie down 3 times a day for 30 minutes with my eyes closed with no sounds to recover. If I don't do this, thinking and functioning becomes impossible and things like shopping and cooking are impossible.

 

I want to get immeasurably more out of life and enjoy it. Like finishing my studies and doing my hobby. Only because of the non-congenital brain injury this is not possible. I have had to give up many things and at this moment the future is uncertain. It is uncertain whether I will be able to finish my education, whether I will be able to work later and whether I will not be totally or partially disabled. This makes me sad because I don't want to be dependent on benefits.

 

Many years and many specialists later since the accident I have unfortunately not been able to recover. I have tried everything: physical therapy, psychologist, neurologists, alternative medicine, homeopathic remedies, but unfortunately without result. Still, I don't want to give up. 

Six months ago I heard about a treatment in America. I looked into this and collected all the information. This information gave me hope that this therapy can help me and contribute to my recovery. I had an intake and from this intake came out, that this therapy is suitable to help me get rid of my limitations/complaints permanently.

 

About the therapy:

The clinic in Utah specializes in treatments for Noncongenital Brain Injury. 95% of the people who go there no longer have symptoms, or significantly reduced symptoms. CognitiveFX has developed an innovative and groundbreaking treatment method that is not yet used here in the Netherlands. At the beginning of the week, a functional MRI scan is made. This maps out exactly which areas of your brain are affected by the accident. Based on these results, a treatment plan is drawn up and you will work with various specialists. At the end of the week another functional MRI scan is made to see what the progress is and what treatments are still needed in week 2. 

 

In May 2023 I can visit CognitiveFX in Utah and I want this very much! The treatment lasts 2 weeks and costs 30,000.00 Euros. This large sum of money initially deterred me from signing up for this therapy. After the intake I am very confident that this therapy can help me get rid of my complaints. I want to do everything I can to raise this amount of money. Through this therapy I hope to be able to participate fully in society again, without limitations.

Through this crowdfunding I hope to raise this amount, or part of it.

 


It would help me if you would share my story with friends, family and acquaintances.

If I can participate in this therapy, I want to join the ongoing research of the Brain Foundation in collaboration with the UMC Groningen and Amsterdam UMC, in the hope that the results of my treatment can contribute to the ongoing research, so that in the future this therapy will also be reimbursed by health insurance in the Netherlands.

 

 


Frauduleuze actie rapporteren?
Help mee en deel deze actie:
Facebook reacties:
Campagne Gegevens:
Gestart door: Femke de Ruijter [ contact]
€ 5 ingezameld van €30000.
0% behaald met 1 donaties!
Deze gebruiker is geverifieerd!
Contactgegevens zijn geverifieerd!
Het opgegeven e-mailadres en telefoonnummer zijn geverifieerd via een email en verificatie-sms.
Tenaamstelling rekening geverifieerd!
De naam die bij het aanmelden is opgegeven hebben we vergeleken met de tenaamstelling van het rekeningnummer.
Nieuwste donaties:
Avatar
Priscilla
Doneerde op: 2022-11-28 19:36:35
€5
Delen Delen