De start van mijn passie, entertainment en positiviteit in deze zware tijd!

Rekeningnr geverifieerd!
€ 40 ingezameld van €15000.
0% behaald met 4 donaties!

Sinds de corona crisis zijn er veel dingen veranderd voor mij. Zo heb ik mijn appartementje moeten verlaten om terug bij mijn ouders te wonen omdat ik het financieel niet uithield. Dit kwam door ziekte en daardoor was ik niet meer instaat om mijn werk uit te voeren. Daarnaast heb ik al mijn spullen moeten verkopen om achterstallige rekeningen te kunnen betalen en een kleine buffer op te bouwen om enigszins rond te komen. Aangezien ik zzp’er ben betekend het dat ik niet in de ziektewet kan en daardoor creatief moet zijn om een inkomen te verdienen. Ook al zou het qua gezondheid weer wat beter gaan, zou het lastig worden om een baan te krijgen i.v.m. de crisis. Daarnaast voldoe ik niet aan de voorwaarden die de meeste banen eisen van je.

Ik heb hierdoor heel veel tijd gekregen om na te denken wat ik nou echt wil bereiken in het leven en wat mijn passie is. 1 Van de dingen die eruit kwam was, een eigen motor youtube kanaal starten als vrouwelijke motorliefhebber! Sinds dat ik tiener ben heb ik een enorme passie voor motors gekregen en dit is een droom geworden om mijn eigen kanaal te starten en daarvan te gaan leven. Ik heb super gave en creatieve ideeën die ik enorm graag wil gaan uitwerken. Denk aan motorvlogs, reis video’s op de motor, motors reviewen, sleutelen aan motors, handige tips voor motorrijders, wellicht leuke/grappige motor sketches, short films, videoclips en ga zo maar door! Dit is nog maar de 1ste stap die ik zet in een veel groter plan. Uiteindelijk wil ik het zover uitwerken dat ik mijn eigen motor gerelateerde webshop opbouw, mijn eigen motor(kleding) merk opstart en zelfs mijn eigen motorzaak uiteindelijk kan openen! Daarnaast zou ik nog een andere grote hobby kunnen combineren met dit youtube kanaal, namelijk acteren! 2 Muggen in 1 klap dus!

Wat ik hier ongeveer voor nodig heb om dit te gaan voorbereiden, op te starten en uit te werken is 15.000 euro. Dat klinkt als een hoop geld (wat het ook is) maar van dit bedrag kan ik alle materialen en benodigdheden regelen om mijn kanaal succesvol op te starten, professioneel te publiceren en er een succes van te maken! Dit bedrag wordt onder anderen gebruikt voor camera materialen, een sterke laptop om alle video’s soepel te bewerken, een team bij elkaar zoeken, een locatie, motor gerelateerde benodigdheden, en nog veel meer!
 

Het doel van mijn motor kanaal is om mensen te entertaineninspireren en wat terug te geven aan de wereld! Positiviteit doorgeven en mensen een glimlach bezorgen. Vooral in deze tijd vind ik het enorm belangrijk om elkaar te helpen, te laten lachen en ondanks welke tijd of crisis dan ook om altijd je dromen te blijven volgen! Het is altijd al mijn droom geweest om mensen te entertainen en dit is DE perfecte manier om van mijn hobby(s) mijn werk te maken, al mijn creativiteit erin te stoppen en positiviteit te verspreiden! Uiteindelijk wil ik mensen ook gaan helpen om hun doelen te gaan bereiken!
 

Ik hou er niet van om mensen om hulp te vragen omdat ik liever alles zelf doe, maar ik heb geleerd dat je soms juist om hulp moet vragen als je er zelf niet uitkomt. Dus het enigste wat ik van jou vraag is, om een (klein) bedrag te doneren. Al is het maar 1 euro! Elke euro telt en hoe meer mensen 1 euro doneren, des te sneller mijn droom werkelijkheid wordt! Meer is natuurlijk van harte welkom en wordt enorm gewaardeerd! Daarvoor zou ik iedereen die doneert eeuwig dankbaar zijn en wellicht kan ik ooit wat terug doen in de toekomst!

Hartelijk bedankt voor het lezen en hopelijk komt mijn droom uit!
Delen wordt enorm gewaardeerd! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A lot of things have changed for me since the Covid crisis. For example, I had to leave my apartment to live with my parents again because I could not bear it financially. This was due to illness and as a result I was no longer able to do my job. In addition, I had to sell all my stuff to be able to pay overdue bills and to build a small buffer to make ends meet. Since I am self-employed, it means that I cannot qualify for sickness benefits and therefore have to be creative to earn an income. Even if it would improve in terms of health, it would be difficult to get a job because of the crisis. In addition, I do not meet the conditions that most jobs demand from you.

 

This gave me a lot of time to think about what I really want to achieve in life and what my passion is. One of the things that came out was to start my own motorcycle youtube channel as a female motorcycle enthusiast! Since I was a teenager I have developed a huge passion for motorcycles and this has become a dream to start my own channel and live from it. I have super cool and creative ideas that I really want to develop. Think of motorcycle vlogs, travel videos on the motorcycle, reviewing motorcycles, tinkering with motorcycles, useful tips for motorcyclists, perhaps fun / funny motorcycle sketches, short films, video clips and so on! This is just the 1st step I am taking in a much bigger plan. Ultimately, I want to work it out so far that I can build my own motorcycle related webshop, start up my own motorcycle (clothing) brand and even open my own motorcycle business! In addition, I could also combine another great hobby with this youtube channel, namely acting! So 2 mosquitoes in one fell swoop!

 

What I need roughly for this to prepare, start up and develop this is 15,000 euros. That sounds like a lot of money (what it is) but with this amount I can arrange all the materials and supplies to successfully launch my channel, publish it professionally and make it a success! This amount is used for camera materials, a strong laptop to smoothly edit all videos, find a team, a location, motorcycle-related equipment, and much more!

 

 

The purpose of my motorcycle channel is to entertain, inspire and give back to the world! Passing on positivity and making people smile. Especially in this day and age I find it extremely important to help each other, to make them laugh and, despite whatever time or crisis, to always follow your dreams! It has always been my dream to entertain people and this is THE perfect way to make my hobby (s) my job, put all my creativity into it and spread positivity! Ultimately, I also want to help people achieve their goals!

 

 

I don't like asking people for help because I prefer to do everything myself, but I've learned that sometimes you have to ask for help if you can't figure it out yourself. So the only thing I ask of you is to donate a (small) amount. Even if it is only 1 euro! Every euro counts and the more people donate 1 euro, the faster my dream becomes reality! More is of course very welcome and greatly appreciated! For that I would be eternally grateful to everyone who donates and maybe I can do something back in the future!

 

Thank you very much for reading and hopefully my dream will come true!

Sharing is greatly appreciated!


Frauduleuze actie rapporteren?
Help mee en deel deze actie:
Facebook reacties:
Campagne Gegevens:
Gestart door: [ contact]
€ 40 ingezameld van €15000.
0% behaald met 4 donaties!
Deze gebruiker is geverifieerd!
Contactgegevens zijn geverifieerd!
Het opgegeven e-mailadres en telefoonnummer zijn geverifieerd via een email en verificatie-sms.
Tenaamstelling rekening geverifieerd!
De naam die bij het aanmelden is opgegeven hebben we vergeleken met de tenaamstelling van het rekeningnummer.
Nieuwste donaties:
Avatar
Astrid
Doneerde op: 2020-11-17 21:05:59
€15
Avatar
Anoniempje
Doneerde op: 2020-11-17 20:53:05
€5
Avatar
Ralph
Doneerde op: 2020-11-16 20:14:37
€10
Avatar
Romeo
Doneerde op: 2020-11-16 18:26:46
€10
Delen Delen